IITU
Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров АО «МУИТ» 31.03.2022 года
№ п.п. Показатель / Көрсеткіш / Indicator Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1 2 3 4
1 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)
Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат
1 Наименование органа эмитента, принявшего решение Общее собрание акционеров
Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2 дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента 31.03.2022
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні
время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM) 10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты
место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента Республика Казахстан, город Алматы, улица Манаса, 34/1, конференц зал
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Манас көшесі, 34/1, мәжіліс залы
3 вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента Об определении аудиторской организации, осуществляющий аудит финансовой отчетности АО "МУИТ" и налогового аудита АО "МУИТ" за 2021 год
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер «ХАТУ» АҚ қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды және «ХАТУ» АҚ 2021 жылға арналған салық аудитін анықтау туралы.
4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования Определеить аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО "МУИТ" и налоговый аудит АО "МУИТ" за 2021 год ТОО "АКФ Сапа-аудит"
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен «ХАТУ» АҚ қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды және «АКФ Сапа-аудит» ЖШС 2021 жылға «ХАТУ» АҚ салық аудитін анықталды.
5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда
1 место нахождения
орналасқан жері
2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица
қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы
3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица
қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН
4 форма реорганизации эмитента
эмитентті қайта құрудың нысаны
5 условия реорганизации эмитента
эмитентті қайта құрудың шарттары
6 иные сведения при необходимости Нет
қажет болған кезде өзге де мәліметтер Жоқ
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.Версия сайта для слабовидящих