IITU

«ХАТУ» АҚ акционерінің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер туралы ақпарат

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров АО «МУИТ»

Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
Наименование органа эмитента, принявшего решение Общее собрание акционеров
эмитент акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні 29.08.2021
дата проведения общего собрания акционеров эмитента / дата решения единственного акционера эмитента
эмитент акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу уақыты (СС:ММ) 11:00, 11:50
время проведения общего собрания акционеров эмитента (ЧЧ:ММ)
эмитент акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Манас көшесі, 34/1, "ХАТУ" АҚ конференц-залы, 10 қабат.
место проведения общего собрания акционеров эмитента Республика Казахстан, город Алматы, улица Манаса, 34/1, конференц-зал АО «МУИТ», 10 этаж.
эмитент акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер 1. 2018 жыл, 2019 жыл, 2020 жыл үшін «ХАТУ» АҚ-ның жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
2. «ХАТУ» АҚ-ның 2018, 2019, 2020 жылдардағы таза кірісін бөлу, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және «ХАТУ» АҚ-ның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы.
3. «ХАТУ» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2020 жылы төленген сыйақы мөлшері, 2020 жылы «ХАТУ» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелерінің құрамы жөнінде ақпаратты қарау туралы.
4. «ХАТУ» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары жөнінде ақпаратты қарау туралы.
вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров эмитента 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «МУИТ» за 2018, 2019, 2020 годы.
2. О распределении чистого дохода АО «МУИТ» за 2018 год, 2019 год, 2020 год, выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «МУИТ».
3. О рассмотрении информации о размере вознаграждения, выплаченных в 2020 году членам Совета директоров и Правлению АО «МУИТ», составе членов Совета директоров и Правления АО «МУИТ» в 2020 году.
4. О рассмотрении информации об обращениях акционеров на действия АО «МУИТ» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша жиналыс қабылдаған шешім:
1. «ХАТУ» АҚ 2018, 2019, 2020 жылдарға арналған аудиттелген жеке және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.
2. Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және «ХАТУ» АҚ ресми сайтында заңнамада белгіленген тәртіппен «ХАТУ» АҚ-ның 2018, 2019, 2020 жылдарға арналған жылдық қаржылық есептілігі орналастырылсын.
Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы:
"Қолдаймын" - 1 654 643 дауыс, бірауыздан; "Қарысымын"- жоқ;
"Қалыс қалды" - жоқ.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша жиналыс қабылдаған шешім:
1. 2018 жыл, 2019 жыл және 2020 жыл үшін "ХАТУ" АҚ таза табысын бөлудің келесі тәртібі бекітілсін (Алматы қаласы, Манас көшесі, 34/1, "Қазақстан Халық банкі" АҚ-дағы KZ926010131000124681 ағымдағы шоты): 2019 жылға 331 973 мың теңге мөлшерінде және 2020 жылға 464 496, 42 мың теңге мөлшерінде таза кіріс "ХАТУ" АҚ акционерлеріне дивидендтер төлеуге жіберілсін;
2018 жылғы 194 203 мың теңге мөлшеріндегі таза кіріс "ХАТУ" АҚ-ны одан әрі дамыту үшін "ХАТУ" АҚ иелігінде қалдырылсын және "ХАТУ" АҚ акционерлерінің келісімі бойынша пайдаланылсын.
2. "ХАТУ" АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері 481,354 теңге бекітілсін.
3. "ХАТУ" АҚ Басқармасы Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен және мерзімінде "ХАТУ" АҚ акционерлерінің пайдасына 796 469 420 (жеті жүз тоқсан алты миллион төрт жүз алпыс тоғыз мың төрт жұз жиырма) теңге мөлшерінде дивидендтер төлеуді жүзеге асырсын:
-"Нұрсұлтан Назарбаев Білім Қоры" қоғамдық қоры - 676 997 779 (алты жүз жетпіс алты миллион тоғыз жүз тоқсан жеті мың жеті жүз жетпіс тоғыз) теңге;
- Бектурганова Мадина Мухамедовна - 79 647 760 (жетпіс тоғыз миллион алты жүз қырық жеті мың жеті жүз алпыс) теңге;
- Сагадиев Бауыржан Ерболович - 39 823 881 (отыз тоғыз миллион сегіз жүз жиырма үш мың сегіз жүз сексен бір) теңге.
Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы:
"Қолдаймын" - 1 654 643 дауыс, бірауыздан;
"Қарысымын" - жоқ;
"Қалыс қалды" - жоқ.

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша жиналыс қабылдаған шешімі:
1. "ХАТУ" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2020 жылы төленген сыйақы мөлшері, 2020 жылы "ХАТУ" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелерінің құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.
Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша дүрыс беру қорытындысы:
"Қолдаймын" - 1 654 643 дауыс, бірауыздан;
"Қарсымын" - жоқ;
"Қалыс қалды" - жоқ.
Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша жиналыс қабылдаған шешім:
1. "ХАТУ" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің болмауы және олардың 2019, 2020 жылдар ішінде қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын.
Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындысы:
"Қолдаймын" - 1 654 643 дауыс, бірауыздан;
"Қарсымын" - жоқ;
"Қалыс қалды" - жоқ.
решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования Решение, принятое собранием по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить Годовую аудированную отдельную и консолидированную финансовую отчетность АО «МУИТ» за 2018, 2019, 2020 годы.
2. Разместить на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и официальном сайте АО «МУИТ» годовую финансовую отчетность АО «МУИТ» за 2018, 2019, 2020 годы, в установленном законодательством порядке.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«За› - 1 654 643 голосов, единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Решение, принятое собранием по второму вопросу повестки дня:
1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «МУИТ» за 2018 год, 2019 год и 2020 год (город Алматы, улица Манаса, 34/1, текущий счет KZ926010131000124681 в АО «Народный банк Казахстана»):
чистый доход за 2019 год в размере 331 973 тыс. тенге и за 2020 год в размере 464 496,42 тыс. тенге направить на выплату дивидендов акционерам АО «МУИТ»;
чистый доход за 2018 в размере 194 203 тыс. тенге оставить в распоряжении АО «МУИТ» для дальнейшего развития АО «МУИТ» и использовать по согласованию с акционерами АО «МУИТ».
2. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «МУИТ» составил 481,354 тенге.
3. Правлению АО «МУИТ» осуществить выплату дивидендов в размере 796 469 420 (семьсот девяноста шесть миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч четыреста двадцать) тенге в пользу акционеров АО «МУИТ» в порядке и сроки, определённые законодательском Республики Казахстан:
- Общественный Фонд «Фонд Образования Нурсултана Назарбаева» - 676 997 779 (шестьсот семьдесят шесть миллионов девятьсот девяноста семь тысяч семьсот семьдесят девять) тенге;
- Бектурганова Мадина Мухамедовна - 79 647 760 (семьдесят девять миллионов шестьсот сорок семь тысяч семьсот шестьдесят) тенге;
- Сагадиев Бауржан Ерболович - 39 823 881 (тридцать девять миллионов восемьсот двадцать три тысячи восемьсот восемьдесят одна) тенге.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«За› - 1 654 643 голосов, единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Решение, принятое собранием по третьему вопросу повестки дня:
1. Принять к сведению информацию о размере вознаграждения, выплаченных в 2020 году членам Совета директоров и Правлению АО «МУИТ», составе членов Совета директоров и Правления АО «МУИТ» в 2020 году».
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За› - 1 654 643 голосов, единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет

Решение, принятое собранием по четвертому вопросу повестки дня:
1. Принять к сведению Информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «МУИТ» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в течение 2019 года, 2020 года.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За› - 1 654 643 голосов, единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нетВерсия сайта для слабовидящих